Entrevideiras

AVISO LEGAL

O presente Aviso Legal regula o acceso, navegación e uso da páxina web www.entrevideiras.com en diante “a Web”, cuxa titularidade corresponde a Entrevideiras Viños S.L., con CIF B94153160, domiciliada en Couto nº 1, Rubiós. 36440 As Neves (PONTEVEDRA).

Se desexa contactar con Entrevideiras Viños S.L. pode facelo por escrito na dirección facilitada anteriormente, ou se o prefire, a través do apartado de [contacta] da Web.

Para acceder e utilizar a web é imprescindible ser maior de idade. O acceso e utilización da Web atribúenlle a condición de Usuario, o cal implica a adhesión ao presente Aviso Legal na versión publicada no momento en que se acceda á mesma. Se non estivese de acordo con o mesmo, deberá absterse de acceder á Web ou de utilizar os servizos que se prestan a través da mesma.

O presente Aviso Legal réxese polos principios de legalidade e de boa fe, comprometéndose o Usuario para utilizar a Web, así como a información ou servizos facilitados, de conformidade coa Lei, a moral, os bos costumes e a orde pública. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, a súa revenda así como a lesión de dereitos de terceiros, darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Entrevideiras Viños S.L. resérvase o dereito para modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración da Web, así como o Aviso Legal da mesma. Por iso, Entrevideiras Viños S.L. recomenda ao Usuario ler este Aviso Legal atentamente cada vez que acceda á Web.

O acceso a determinados Contidos, Produtos e Servizos ofrecidos a través da Web pode atoparse sometido a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan o modifican este Aviso Legal. Por tanto, con anterioridade ao acceso e/o utilización dos devanditos Contidos, Produtos e Servizos, o Usuario ha de ler atentamente tamén as correspondentes condicións particulares. En caso de existir discrepancia entre o establecido no presente Aviso Legal e as condicións particulares de cada servizo específico, prevalecerá o disposto nestas últimas.

Entrevideiras Viños S.L. non se responsabiliza polo mal uso ou apropiación indebida dos contidos ou información publicada na Web. O usuario recoñece e acepta que toda a información e contidos aos que acceda a través da Web é para o seu único e exclusivo uso persoal e intransferible. Queda prohibida a cesión a terceiros de calquera tipo e forma de toda ou parte da información e contidos aos que poida ter acceso o usuario a través da Web.

En cumprimento do establecido polo artigo 21 da Lei de Servizos da Sociedade da Información, Entrevideiras Viños S.L. poderá remitirlle, por correo electrónico ou a través de calquera outro medio análogo, información publicitaria relacionada coa actividade de Entrevideiras Viños S.L

Usuarios rexistrados

Algún dos servizos ofrecidos a través da Web están reservados aos usuarios rexistrados na mesma. O usuario que desexe rexistrarse na Web deberá cumprimentar o formulario de rexistro que atopará na propia Web.

Entrevideiras Viños S.L. comprométese a tratar e procesar todos os datos dos usuarios rexistrados de conformidade coa Política de Privacidade.

O usuario comprométese a facilitar datos veraces, exactos e completos, así como de actualizar todos os datos facilitados para que estes sigan sendo veraces, exactos e completos.

Realizado o rexistro, proporcionaránselle as claves de acceso á Web, comprometéndose o usuario para custodialas e usalas de maneira dilixente, así como a comunicar de forma inmediata a Entrevideiras Viños S.L. calquera feito, tales como roubo, extravío, ou acceso non autorizado, que permita o uso indebido das mesmas, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Entrevideiras Viños S.L. non será responsable das consecuencias derivadas do uso indebido das claves de acceso.

Os contrasinais de cada usuario son persoais e non deben ser utilizadas por terceiros non permitíndose que outros a utilicen baixo o risco de que exista suplantación da identidade.

O proceso de rexistro dos usuarios considérase unha formalización dun contrato xuridicamente vinculante entre Entrevideiras Viños S.L. e o usuario, de conformidade cos termos destas Condicións de Uso.

O usuario rexistrado recoñece que leu e comprendeu os termos e condicións destas Condicións de rexistro e que acepta cumprir todas as súas disposicións, e recoñece que leu e aceptou a Política de privacidade.

Cada usuario declara e garante que é maior de 18 anos e que non é competidor de Entrevideiras Viños S.L.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

Entrevideiras Viños S.L. é a única e exclusiva titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre as marcas, imaxes, textos, deseños, animacións, programación e deseño do Web ou calquera outro contido ou elementos do mesmo, ou, no seu caso, dispón dos permisos ou licenzas necesarias para a súa utilización. O Usuario recoñece e acepta que o acceso e descarga de calquera contido o elemento que se atope á súa disposición a través da Web é para o seu uso persoal e intransferible. Calquera acto de reprodución, distribución, comunicación pública, posta ao dispor, ou transformación, así como calquera outra forma de explotación de todo ou parte dos devanditos contidos ou elementos, realizado baixo calquera forma ou mediante calquera medio, requirirá o consentimento previo e por escrito de Entrevideiras Viños S.L. ou no seu caso, do seu titular.

Así mesmo, todos os signos distintivos que aparecen no sitio web ou son titularidade de Entrevideiras Viños S.L. ou conta coas correspondentes licenzas, e atópanse debidamente rexistrados, quedando prohibida a súa reprodución ou distribución baixo ningún medio, sen a debida, previa e expresa autorización do seu titular.

O acceso e navegación pola Web en ningún caso entenderase como unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos dereitos antes indicados por parte de Entrevideiras Viños S.L. ou, no seu caso, do titular dos dereitos ao que correspondan.

Links

A Web poderá incluír hipervínculos a outras páxinas web ou recursos xestionados por terceiras partes que non sexan de Entrevideiras Viños S.L., incluídos anunciantes. Entrevideiras Viños S.L. non revisou todas as páxinas web vinculadas a esta páxina web e non se fai responsable do contido ou veracidade destas páxinas web externas nin tampouco da dispoñibilidade das devanditas páxinas web ou recursos externos; e non aproba nin se responsabiliza, de forma directa ou indirecta, das prácticas de privacidade ou do contido destas páxinas web, incluíndo (sen restricións) calquera publicidade, produto ou outros materiais ou servizos da páxina web ou dispoñibles nas devanditas páxinas web ou recursos, nin por danos, perdas ou infraccións causados, ou presuntamente causados, polo uso, ou en relación co uso ou dependentes do devandito contido, bens ou servizos dispoñibles nas devanditas páxinas web ou recursos externos.

Exención de responsabilidade

Entrevideiras Viños S.L. adoptou as medidas necesarias para asegurar o correcto funcionamento da Web. Con todo, Entrevideiras Viños S.L. non será responsable de falta de dispoñibilidade da Web nun momento determinado, xa sexa por causas técnicas, tarefas de mantemento do sistema, interferencias, interrupcións dos subministradores do servizo Internet ou por calquera outra causa ou fallos que se producisen no acceso, funcionamento e operatividade da Web, así como tampouco das interrupcións, suspensións ou o mal funcionamento da mesma por causas alleas a Entrevideiras Viños S.L.

Entrevideiras Viños S.L. exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da Web, á defraudación da utilidade que os Usuarios houberen podido atribuír á Web, á falibilidade da Web, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas da Web ou a aquelas desde as que se presta o servizo.

Entrevideiras Viños S.L. non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos Contidos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

Entrevideiras Viños S.L. exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos Usuarios.

Entrevideiras Viños S.L. non garante que o contido da Web estea actualizado, sexa completo e exacto ou que o contido non conteña defectos, erros o virus. En ningún caso Entrevideiras Viños S.L. será responsable da produción de calquera tipo de dano que os Usuarios ou terceiros puidesen ocasionar na Web.

Entrevideiras Viños S.L. non se fai responsable dos contidos nin da veracidade e/o calidade da información vertida polos seus colaboradores, clientes o usuarios, nin da efectividade, e uso que fagan devanditos colaboradores clientes e/o usuarios da Web e a información nela contida.Entrevideiras Viños S.L. non se fai responsable das achegas, opinións, xuízos, comentarios ou contidos que puidesen achegar os seus colaboradores, clientes e/o usuarios a través de calquera dos mecanismos postos ao dispor, que infrinxan a normativa vixente e/o lesione dereitos de terceiros, nin comparte necesariamente as opinións e contidos achegados polos seus colaboradores, clientes e/o usuarios. A responsabilidade legal corresponderá ao colaborador, cliente e/o usuario que realice a infracción.

Entrevideiras Viños S.L. exclúe con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse ao acceso á Web por persoas non autorizadas, ao coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os Usuarios fan da Web; á transmisión, difusión, almacenamento, posta ao dispor, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que poidan deberse a:

 1. O incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas ou a orde pública
  como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta ao dispor, recepción,
  obtención ou acceso aos contidos;
 2. A infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais,
  de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar
  e á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un
  terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta ao dispor, recepción,
  obtención ou acceso aos contidos;
 3. A realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da transmisión,
  difusión, almacenamento, posta ao dispor, recepción, obtención ou
  acceso aos contidos;
 4. A falta de veracidade, exactitude, exhaustividad, pertinencia e/o actualidade dos contidos;
 5. A inadecuación para calquera clase de propósito e a defraudación das expectativas xeradas polos contidos;
 6. O incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das
  obrigacións contraídas por terceiros e contratos realizados con terceiros a través de ou con motivo
  do acceso aos contidos;
 7. Os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos ao
  dispor ou doutra forma transmitidos, recibidos, obtidos ou aos que se accedeu a
  través da Web.

Lei aplicable e Xurisdición

O presente Aviso Legal réxese pola lexislación española. Para coñecer de calquera controversia ou litixio serán competentes os Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia expresa das partes a calquera outro foro.

0
  0
  Carriño
  Teu carriño esta valeiroVoltar a tenda
  Scroll ao inicio